Szczegóły gwarancji w naszym serwisie

Szczegóły gwarancji w naszym serwisie

Gwarancja szyby

Firma Auto-Szyby Cezary Bykowski gwarantuje właścicielowi pojazdu, że użyta do montażu szyba jest zgodna z polskimi i europejskimi normami. Na wypadek, gdyby w użytej do montażu szybie ujawniły się wady fabryczne, firma Auto-Szyby udziela właścicielowi pojazdu, gwarancji jej naprawy bądź wymiany na następujących warunkach:

  1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy, począwszy od chwili zamontowania szyby w pojeździe.
  2. W okresie objętym ochroną gwarancyjną Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fabrycznych szyby (naprawy) lub wymiany wadliwej szyby na szybę wolnej od wad.
  3. Gwarant zobowiązuje się naprawić lub wymienić szybę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady do punktu serwisowego.
  4. Gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia tj. o naprawie bądź wymianie szyby.
  5. Gwarancja obejmuje wyłącznie ewentualne wady fabryczne szyby. Gwarancja nie obejmuje w szczególności mechanicznych uszkodzeń szyby (rysy, pęknięcia, odpryski), zgłoszonych po wyjeździe pojazdu z punktu serwisowego.
  6. Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do zawiadomienia Gwaranta o wadzie w terminie 7 dni od dnia jej wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.
  7. Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu z wadliwą szybą wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi (paragon/faktura) do serwisu. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Gwarancja montażu szyby

Gwarancja na montaż szyby uprawnia do bezpłatnego usunięcia wad związanych bezpośrednio z czynnością wymiany szyby.

  1. Udziela się jej na okres 24 miesięcy.
  2. Gwarancja traci ważność, gdy od czasu montażu szyby w serwisie Auto-Szyby Marczukowska:

– szyba była ponownie demontowana 

  • demontowane były elementy związane bezpośrednio z szybą, takie jak uszczelki, podszybie, listwy

      3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń elementów podszybia oraz uszkodzeń mechanicznych powłoki lakierniczej zgłoszonych po wyjeździe pojazdu serwisu

Gwarancja naprawy szyby

Naprawa polega na uzupełnieniu miejsca uszkodzenia żywicą, co niesie za sobą podniesienie jej wytrzymałości oraz zapobieganie dalszemu pękaniu. Serwis Auto-Szyby Marczukowska nie gwarantuje, że po naprawie, nie pozostanie żaden ślad widoczny przed naprawą. Jeżeli uszkodzenie naprawiane przez serwis Auto-Szyby Marczukowska pęknie po naprawie (od miejsca naprawianego), koszt który poniósł klient odejmowany jest od sumy za wymianę nowej szyby w naszym serwisie. Udziela się jej na okres bezterminowy.

Get A Quote